maandag 8 augustus 2016

In kaartsje

Wij binne werom fan in moaie fytsfakânsje fanút Súd Frankryk.
Dêroer de kommende tiid noch wol wolris wat nijsgjirrige dingen

Wij stjoere al jierren
krekt as alle oare minsken
gjin kaarten mear fan ús fakansjeadressen....

Wij sieten dit jier op 20 ferskillende kampings.......

Op 28 july wiene wij yn it stedsje Toul en wij rûnen dêr wat om.
Der wie ien kollega dy't foar de fakânsje noch frege hie
at hij ek in kaart krige.
Hij wist it antwurd wol.

Doe't ik dizze standert stean seach, appte ik him de boppesteande foto
mei de fraach hokker kaart hij ha woe......
Op 8 augustus stie dizze spotprint yn it AD..........

Geen opmerkingen: