donderdag 11 augustus 2016

Belgen

Belgen, in frjemd folkje
Nim no de diken dy lizze der foaral suterich bij,
gatten en skuorren slaan foar master op.....

Mei fytspaden is it al net oars.
Der is gjin struktuer,
men docht mar wat.
wij seagen soms op in inkele kilometer fytspaad
wol 6 ferskillende soarten ûndergrûn,
fan kreaze tarre en betonblokken
nei klinkers, nei balstiennen nei grind nei gers.....

foaral dy freeslike balstiennen .....
(kulturiel erfguod sizze se dêr)

Wat wol bysûnder is dat de jaachpaden neist de rivieren
iepenbier tagonklik binne.
altyd
oaral
ek at der grutte fabriken lâns it wetter stean..
je moatte gewoan tusken de frachtautos trochfytse
of troch heale kalkbulten
mar it paad giet oan de oare side fan it terrein fierder....

Op ien kear nei, erfaarden wij ferline wike bij Luik
Hjoed seach ik dit artikel yn it AD
Ferhip tocht ik dat komt mij bekend foar...


Dit is fanút Google maps in foto fan dy sintrale bij Hoei
en sa't jim sjen kinne stiet dy oan de Maas.
Lâns dy Maas rint Ravel 1,
dat is de lange ôfstandsroute foar fytsers  yn Belgie
dy't wij folgden nei fan Dinant nei Luik.

It paad rint er neffens de kaart gewoan efter lâns
en wij folchden de buordsjes trou

Wij wiene suver al kreas op wei, op it terrein
doe't wij stuiten op in slachbeam
en in net al te helpfeardige bewaker
"Nucleair, go back", sei hij yn it Ingelsk,
wierskynlik omdat hij it Fryske flagje
op  myn fyts yn ferbân brocht mei it Ingelsk.

"Velo, bike, fiets, route", ús wurden fûnen gjin gehoar...
wij moasten op de grutte en drokke dyk
en koene kilometers fierder wer op it paad komme


Geen opmerkingen: