zondag 12 april 2015

Yndie (alwer)
Alwer Indie?
ja
sneontejûn yn Winsum west
bij de Feteranen
Joop Wittermans en Freark Smink
harren fertolking
fan de ferhalen
dy't de lêste jierren los kommen binne
oer it werom
oer de striid
oer de deaden
oer de weromkear
oer it swijen
oer de nachtmerjes
oer de ferwurking
oer de emoasjes
oer it âlder wurden
oer it betinken
oer de medaljes
oer de wurdearring


Wat in foarstelling
wat in ferhaal
wat in emoasje
wat in spilers
wat in prachtige foarstelling
brocht mei swiere emoasjes
en hearlike humor
want it is betiden in fermaaklik stik

nei ôfrin wie it net drok oan de bar
tal fan minsken bleaunen gewoan sitten
seagen doelleas foarút
sieten dit te ferwurkjen
of gyngen yn stilte nei de auto
tinkend oan it ferhaal

en ik?
ik skeakelje maklik
ik seach bûten earst op Nu.nl
nei de fuotbalútslaggen

der ek hinne? Sjoch hjir


lofts op de foto myn heit, mei peuk en pet en bist oan it tou
sa te sjen wie hij skutter


Salverda kaam út Wommels, fandêr diize foto yn syn boek

it herinnerigsbuordsje wat altyd bij ús yn de hûs hongen hat
1 opmerking:

Lieke Jansen zei

Moai skreaune! Hertlike groetnis, út namme fan Pier21,

Lieke Jansen