woensdag 8 april 2015

Aaipop 2015

Je sille mar muzykstikjeskriuwer wêze
fan de Ljouwerter Krante
en foar de safolste kear moatte je op peaskemoandei
nei Nijlân
nei Aaipop
en je fine it feitlik mar neat
al dat bier, al dat gesûp
en dy kâlde belangstelling foar de muzyk

der wurdt net klapt, sa skriuwt hij de oare dei
nee, der wurdt net klapt
dat kin ik net mei bier yn de iene en soms ek yn de oare hân
der wurdt net alinne net klapt
der binne tal fan besikers dy't komme net fierder as it terrein
en binne net iens yn in tinte west.
ik begryp dat wol
dy frustraasje en teloarstelling
alle jierren wer
as muzykleafhawwer
en stikjeskriuwer

dizze stikjeskriuwer
sjocht der mar oars nei

nei tintefeesten lykas
de nacht fan Boazum
en de Heanacht yn Hilaard
gean ik net
mar Aaipop is gewoan hiel oars

Safolle muzyksmaken op ien lange middei
en ien koarte jûn
foar de muzykleafhawwer
dy't him  net steurt oan al dy gesellichheidsdrinkers
is it gewoan in moaie dei.

Ik haw mij wer tige goed fermakke
en haw heard en sjoen bij:

Jacob Laverman, it op-en-del-ferske waard suver meisongen.......

TryeXnix, fregen at de boeren nei foaren komme woene, mar hiene better freegje kinnen, at elkenien wat nei foaren komme wol, mar no wiene it der mar fjouwer..........

Marcel Smit en de hiele hannel, prachtich optreden mei echt te min belangstelling......

Swnami, de mannen seagen foaral nei de grûn en liken net yn de gaten te hawwen dat der ek tahearders wiene............

dRoels, prima stikje folle gitaarmuzyk....

Dockumer Lokaeltsje, foar de echte leafhawwer in topper en dy wiene der net folle...........

Voskovs Grodzemods, sokke muzyk wurd ik bliid fan.........

Griene dei 2.0, neat mis mei.......mear sokke eksperiminten.....

Gurbe Douwstra, wol in folle seal fanwege de meisjongers.......

Piter Wilkens en Band, dat sil best leuk west ha, mar doe siet ik al fol muzyk

Marcel Smit

mei de hiele hannel

TrijXnix mei de 4 boeren foaroanGeen opmerkingen: