zondag 3 juni 2012

Skoareboerd

It komt wolris foar dat ik healwei in fuotbalwedstriid pas oankom.
Is it in wedstriid op nivo (standertalvetallen) dan fyn ik dat ferfelend, seker at ik net wit hoe't it stiet.
At ik net wit hoe't it stiet fyn ik der gewoan neat oan. Bij sport giet it om winne en ferlieze en de spanning dy't dat mei bringt. Dy spanning kin ik allinne mar fiele at de skoare  mij bekind is.
Ik bin dan ek bliid mei it skoareboerd bij SDS en ik bin noch blider dat it bijholden wurdt.
Wurdt in skoare boerd net bijholden  (batterij leech, it let ynskeakele) dan sil ik freegje moatte: "Hoe stiet it".
"Ik soe it net witte, ik bin hjir krekt, ik ha se noch net skoaren sjoen." wêrbij hij/sij der fan útgiet dat ik dit fertaal as in sekere 0-0 stân.
Mis, ik wol it net ûngefear witte ik wol it krekt witte.

Ik kom ek noch wol in inkele kear bij it keatsen. Gjin hiele wedstriden mar in stikje fan de dei of sa. Bij it keatsen haw ik dat probleem net. Ik folgje ien of twa slaggen en sjoch bij de earste de beste bopppeslach of kweaslach wêr't it reade of wite houtsje oanhongen wurdt en ik bin op de hichte.

Moandei wie ik op de Bûnspartij foar it keatsen. De Bobo's neame it in Nederlânsk Kampioenskip mar dat haw ik oars noch net in minsk sizzen heard. Op it haadfjild wie it noch rêstich en de standen fan de 3 perken wiene goed te sjen.


 It earste perk: "Dy mei dy wite sjutsjes binne read oan de tillegraaf en steane dus 4 earsten gelyk em 6-2 efter"
Moai, mar myn belangstelling lei net sa sear bij de roppers fan Folsgeare tsjin Skettens mar mear bij Minnertsgea tsjin Sint Jabik op it bijfjild.

Efter de tribune waard it al efkes oars. Dêr wiene wat mear minsken.
De tillegraven stiene efter it perk en waarden skynber ek noch bijholden troch in telegrafist. Wierskynlik foar de keatsers.
Net foar de taskôgers. 
Want bij it keatsen, op in fjild mei 4 perken dy't je allegear folgje wolle, moatte je gelyk sjen kinne hoe't it stiet.
Wat in drama, mei dy mini skoareboerden en al dy minsken mei harren fleurige klean op de eftergrûn.  Der wie gjin skoare te sjen en meielkoar stoareagen wij ús skeel om dochs noch wat spanning fan al dy partijen mei te krijen. ( "stiet it no 4-2 of 6-2, nee der hingje twa oan, nee trije dat komt fan dat reade bloeske, en it is net 6-2 mar skjinne 6, want der hinget gjin witen oan, dat is de pet fan dy man neist dy frou mei dat reade bloeske en sa te sjen is it spul foar reade, mar dat wit ik net seker).
Nei in healoere stiene de eagen mei bryk yn de holle en hie ik it wol sjoen. Dochs mar wer nei Folsgeare tsjin Skettens. Ik seach gelyk hoe't it stie.


Geen opmerkingen: