zaterdag 9 juni 2012

Fytsferfier yn Paris


In reinige moarn dus tiid om foto's te romjen. Dat betsjut fuortsmite of argiveare.
Of op myn blog sette.
Sa as dizze twa.
Makke yn Paris.
At je gjin sin ha om dy hiele Champs Elysee oer  te rinnen dan kinne je je lekker deljaan efter op de fyts.
Oerlevere oan in "lisfytser"
Ik haw rûn..........


Geen opmerkingen: