zondag 17 juni 2012

De dei nei

De Slachte wie hjoed hielendal wer foar mij allinne. No ja, op fiif fytsers en in rinner nei. In hearlike rêst sa as altyd, útsein juster. Juster hiene sa'n 15000 rinners en kuierders besit naam fan "myn" stikje dyk.  Fannemoarn efkes lekker fytst tusken kilometer 20 en kilometer 8.


Bij kilometer 20 de oase fan Wommels. Neist de tinte, de húskes stiene der noch wat auto's dy't stean bleaun binnen nei Slachtepop.

Foar wa't it net sjoen hat juster, mar wat oandacht freegje foar dit boerd. Oandacht foar it swimbad mar mear noch foar it Greidhoekfestival. In hiele goeie reden om op 15 septimber nei Wommels te kommen.


 De Nije Kromme leit der op kilometer 19 rêstich bij. Alle boaten dy't dêr juster leine hawwe al wer in oar plak socht.

Ien fan de Rabo banken op tusken de 18 en de 19. In fleurich gehiel.

It sirkus op de Kliuw wie noch yn djippe rêst fannemoarn.

It is geweldich om te sjen, hoe skjin it der allegear hinne leit nei juster. Ik haw gjin rotsoai sjoen. Ik soe hast sizze om mij meie se dit prachtige stikje dyk oer 4 jier wol wer in dei brûke.

Ek dan wol ik best wer wat iten en drinken oanjaan op kilometer 17 oan Tsjeard en Berber tidens de slachterin en kofje mei in broadsje helje foar Jellie op kilometer 20 tidens de kuiertocht.

Geen opmerkingen: