vrijdag 16 maart 2012

Op nei Aaipop

Ik begjin al aardich yn de stimming foar Aaipop te kommen. Peaskemoandei 9 april is it safier. Dizze wike moast op it alderlêste momint krekt foardat it nei de printer gie, it boekje  noch efkes trochsjoen wurde op taalflaters. Dat mocht ik dwaan. Dat foel noch net ta. Fierstetemin tiid.
Frysk is in drege taal om te skriuwen. seker at je it te min lêze en skriuwe. Blêden fol opmerkings leinen der oan de ein fan de jûn. Spitich dat der gjin tiid wie foar in twadde of sels in tredde kear neisjen, want je bliuwe ek dan noch flaters tsjinkommen.
Fan it programma waard ik wol waarm. 25 stikjes muzyk. Foar elkenien is der wat bij liket mij ta. Oansprekkende nammen, debutanten mar ek de mannen fan it earste oere binne der bij. 25 jier is it no holden en it soe dit jier ien grutte reuny wurde moatte.
Neist it boekje wat yn de foarferkeap ferstrekt wurdt bij it keapjen fan in kaartsje komt der dit jier ek in Aaipop krante út.  Dy krante sjocht der prachtich út en wurdt hús oan hús ferspraad.  Mei dêryn ek in bijdrage fan mij: de leukste Aaipopleafdes wurdt yn koarte stikjes beskreaun.

Geen opmerkingen: