dinsdag 27 maart 2012

Aaisykje

Krekt bûten Turns leit in maislân. Dat is net unyk yn Fryslân, mar ik fyts dêr no krekt alle dagen lâns. In maislân yn dizze tiid hat wat rûchs oer him. In hat wat fan in krosfjild, wêr't beriders fan krosmoters of  sjoffeurs fan krosautos harren thús fiele.
Yn de moanne maart stiet yn ien fan de iepensteande hikken fan dat stik lân in terrein auto. Jim kinne se wol. Stoere hege bak en wierskynlik mei  "fjouwertsjillenoantriuwing" (ik soe wolle dat dêr gjin Frysk wurd foar wie).
De auto stiet klear om it lân yn te riden. Alle moarntiden wer.
Efter it stjoer sit in man. Hij bellet en hij sjocht. Mei wa't hij bellet wit ik net mar syn eagen binne rjochte op it lân. In aaisiker dus. Anno 2012. Sa'n leafhawwer dy't it docht om yn de natoer te wêzen, dy't it docht foar de neisoarch, dy't it docht omdat er it in sport fynt.
It soe mij net ferbaze at hij de ljip oer de wjuk slaan sjocht (wit ik folle) dat hij mei auto en al it lân yn riidt en syn aaidedektor útskood om de krekte posysje te bepalen.
At hij de auto der dan foar útkomt om it aaike te stellen, wit ik net. Miskien hat er wol in gryphân bij him.
Ik wol it net witte.
Aaisykje 2013. Asjeblyf lit se it ferbiede.

Geen opmerkingen: