woensdag 7 maart 2012

Excellentie

Se bliuwe leuk.
Ek al binne se fan 1981.
De strips fan Excellentie.
Se stiene yn de LC.
Sommigen kom ik tsjin yn myn jierboek.
Der is neat feroare tink ik.

Geen opmerkingen: