woensdag 26 november 2008

35 jier lynSnein 30 novimber moat in bysûndere dei wurde foar mij. Yn 1972, 1973 en 1974 siet ik op de Middelbare Detailhandels School (MDS) yn Ljouwert. Dat is dus no sa'n 35 jier lyn. It wie in lytse skoalle en ik moat sizze dat it in moaie tiid wie. Omdat it de ienige MDS yn Fryslân wie, kamen de learlingen oeral wei. Fan de Blesse oant Dokkum en fan de Harkema oan Mullum. Nei dy trije jier haw ik hast nimmen wer sjoen. Allinne Sjoerd Reitsma fan WWS en Siebe Post fan Wikels Hallum trof ik noch wolris troch it fuotbal. En fansels Jan van der Meij, de eardere foarsitter fan de PC en yn dy tiid ús gymlearaar.
Troch schoolbank.nl binne der dit jier wat kontakten ûntstien en snein 30 novimber komme wij nei 35 jier wer bijelkoar yn Ljouwert yn de Koperen Tún. In bysûnder plak want dêr wiene 35 jier lyn faak keunsteksposysjes en it wie de bedoeling dat wij dêr hinne giene. Dat wie in drege opjefte want de 5 Pennies wien net fierwei.
Snein komm der fan fan de 33 sa'n 28 man!!! 2 wenje yn it bûtenlân, 2 koene echt net (dy krije spyt) en Gerrit bij de Ley is helaas ferstoarn.
Fan de 9 leraren fan komme der 7! Om werom te kommen yn de âlde tiid wat muzyk fan ...BZN

Ik wie yn dy tiid tegearre mei Ate Eijer fan Jobbegea of fan de Tredde Slús (ik snapte net hoe't dat siet dêr) fan fan BZN. De âlde BZN mei Jan Keizer op drums en Jan Veerman as sjonger.

Geen opmerkingen: