maandag 17 november 2008

Postmoderne hedonist

Ik haw grut nijs: Ik bin in postmoderne hedonist. Geweldich net ju. Dat hiene jim net tocht. Ik ek net trouwens. Ik wist net iens dat der postmoderne hedonisten wiene.
Ik haw okkerlêsten wat fragen beandere en krige no de útslach: in postmoderne hedonist. Ik neam it noch mar in kear, dan kinne jim der oan wenne.
Want postmoderne hedonisten dat binnne " De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. "
Sa'n múle fol sprekt mij wol oan. Wat it yn de praktyk betsjut haw ik mar efkes opsocht oars wit ik net wat ik bin en hoe't ik mij gedrage moat:
"Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan. "

At ik dizze typearring lês dan kin ik mij dêr wol yn fine. Ik mei wol sizze dat ik der grutsk op bin dat ik in postmoderne hedoniet bin. Je sille mar in kosmopoliet of in postmaterialist wêze.

1 opmerking:

Wybren zei

Hoi!

Kin my hjir ek wol wat yn fine, al klinkt kosmopolyt (as lifter) dochs ek net sa min wol? Moai musykje fan Bowie, mei in noflike leste tel ek.
Change. Lies krekt dat Obama Guantanamo Bay binnen twa jier slute wol!

Geinige diskusje oer de tekst fan dit liet op:
http://www.lyricsdepot.com/david-bowie/changes.html

Oant sjen!