woensdag 12 november 2008

Freek myn held yn novimber

Wylst 8 miljoen Nederlânners nei Peter R. de Vries seagen omdat hij fiergeande onthullingen dwaan soe oer Joran fan der Sleat, siet ik gewoan yn myn hok efter de kompjoeter. Wat muzyk harkje en wat surfe.
Ik haw hielendal neat mei dy man. Syn arrogante toantsje stiet mij net oan. It feit dat hij sjows makket fan misdied fyn ik hielendal neat.
Efterôf die bliken dat Peter R. him dochs wol wat fersjoen hie op de saak. Je kinne ek sizze: hij hat ferlern.
En dus gie Peter R. út op revansj. En wat is no moaier as de selde persoan wêr't je earst fan ferlern hawwe om dy no echt te ferslaan. Nee, om dy der yn te luizen. Mei in soad bravour waard it wer oankundige en bij ús waard de bank ek al wer reserveard op sneintejûn. Gelokkich wie Freek de Jonge der noch. Dêr haw ik neat oan ta te heakje. Oan dit moaie tillefysjefragmint. Wêr't dúdlik waard dat Peter R. sjen liet hoe min hij oer ferlies kin en hoe min at hij diskuseare kin. Freek do bist yn novimber myn held. Ik hie it Peter graach mei de selde wurden fertelle wold. Mar dit is ek prima. It liet wat Freek de Jonge dêrnei sjongt is it krystliet fan 2009. Skitterend

Geen opmerkingen: