vrijdag 11 juli 2008

Hingjen bleaun yn de jierren 60

Dizze wike moast ik foar in interfjoe in fraach beanderje oer myn favorite muzyk. No haw ik in brede smaak mar ik kom dochs wol faak werom op dat âlde spul. Fan de tiid dat ik de radio ûntdekte en it libben ûntdekke moast.
It puberjen sil yn dy tiid ek net oan mij foarbij gien wêze. Ik socht myn heil yn dy tiid yn it protest. Armand syn ferskes koe ik út de holle en ik woe graach bij dat folk heare. Dat hjitte doe alternatyf.
At ik it ûndersteande liet fan Armand, no 40 jier letter, wer sjoch en hear dan ferlang ik wol wat nei de tiid fan dy opstandige puber.

Geen opmerkingen: