dinsdag 22 juli 2008

Kening

De lêste tiid binne de keningen in soad yn it nijs. Willem Alexander ús takomstige kening bout in twadde paleiske (fansels oan it wetter)yn Mozambique, de kening fan Belgie docht alle war om de regering bij elkoar te hâlden en Chris Wassenaar slacht de iene nei de oare keningspriis bijelkoar.
It nijs dat Bart Helmholt kening wurden wie yn Burgum die de bûtensteander miskien efkes fermoeden dat Chris fan de troan stjitten wie. Mar neat is minder wier.
Ien kear yn it jier giet in ljepper mei in keningspriis nei hús. En dat wie Bart

Geen opmerkingen: