dinsdag 22 juli 2008

Sommige minsken

Hjoed oerhearske it oppakken Karadzic it wrâldnijs. Dat oppakken wie goed nijs. Minder goed wie it feit dat hij him fermomd hie mei in grut burd. Sjoch, dat ik wolris útskolden wurd foar Vader Abraham, Sinterklaas en Sint Piter (allinne yn Grou) dat giet noch wol.
Mar dat ik dêrnei soms fergeleken wurdt mei sa'n Islamitiske lieder wie al folle minder.
At Karadzic der ek noch bij komt, dan soe ik miskien dochs oerwage moatte om.......Nee dat net. Ik gean net oan de kant foar terreur.
John Prine sjongt prachtige lieten mei oer it unnut en it leed fan oarlogen. Spesjaal foar Karadzic, de oarloachmisdiediger, in liet fan myn grutte favoryt John Prine.

Geen opmerkingen: