woensdag 9 april 2008

Miljoenen

At er profinsjale ferkiezings binne dan is it opkomstpersintage meast hiel leech. Minsken hawwe dus neat mei dy iepenbiere lichem.
No folgje ik de profinsjale polityk net sa bot, mar ik krij betiden it idee dat se sa no en dan krekt dogge of binne se hiel wichtich.
Se struie dan ynienen mei jild op bepaalde saken te rêden.
Sa seach ik juster yn de krante stean dat se 11 miljoen útlûke wolle foar it ûnderwiis. Want wij hawwe hjir yn Frsylân in hiele protte tige swakke skoallen. Hoe dat komt wit net ien, mar it is wol sa.
Ynienen kinne de ûnderwizers der neat mear fan en komme de bern dom fan de basisskoalle.
11 miljoen dat liket in hiel soad mar it is oer hiel wat jierren en it giet om in protte bern en der bliuwt wer moai wat oan de strykstok hingjen, omdat er fansels wer hiel wat ynfuld en evalueard wurde moat.
Yn de selde krant stiet dat de fûgels 3 miljoen krije. Dat komt omdat de fûgelstân ek tige swak is.
11 miljoen foar de bern en 3 miljoen foar de fûgels. Ik mei it net fergelykje.

Geen opmerkingen: