maandag 7 april 2008

Alde tiden herlibje

Hieltyd faker besykje ik herinneringen fan earder foar de geast te krijen. De muzyk kin dêryn in soad dwaan. Sa bin ik altyd in leafhawwer west fan folk muzyk. Dat siet foar myn gefoel yn de begjinjierren wat yn it alternative sirkwi. It sil in goed jier lyn west ha dat ik ynienen in grut langstme hie om de Hobo String Band te hearen en te sjen. Wat sneupe op ynternet levere net folle op.

In oprop op ús SDS side levere gelyk in reaksje op fan Bauke de Boer fan Easterein: hij hie de elpee op de souder lizzen en woe him wol efkes útliene. Mei noch haw ik der nei heard en no leit de elpee wer bij Bauke op souder.
Juster socht ik dochs noch efkes op You Tube en hoe is it mooglik der stie in filmke op fan de Hobo String band. In optreden yn Aalsmeer.
It byld wat ik der bij hie wie hielendal werom. In grutte hûn op it podium en de klanken fan Only a hobo, foargeand troch Hoedje van papier.

Ik wie efkes werom yn it Wite Hús yn Sint Nyk, want dêr wiene se echt populair.

Geen opmerkingen: