dinsdag 8 april 2008

Dea

De hiele dei drok en dan haw ik gjin tiid om stil te stean bij de dea. Dat ik net stilstean bij de dea, dat is mar goed ek, want ik kin der wol dea benaud foar wurde. It libben laket mij no ien kear better ta as de dea. Mar dochs sil it ien kear wol dien wêze. Ik soe hast sizze wolle, doch bij mij mar net te folle drokte want ik sjoch it sels dochs net.
Ik kin mij wol foarstelle dat er wat goeie muzyk draaid wurdt. Muzyk dy't ik moai fyn. Net dat ik it sels hear, mar jim wol. En it hie mij in goed gefoel jûn at jim dat sizze soene : dat is moai.


Oer it soarte kiste wol ik ek neat te sizzen hawwe. It soarte fan hout of it model dat kin mij neat skele.
Hoewol, at ik dit filmke sjoch en ik tink oan sa'n bananelisfyts ........

Geen opmerkingen: