maandag 31 maart 2008

Simmertiid

Dizze earste dei fan de simmertiid, jout gelyk al in simmergefoel. De sinne der bij en lekker lang ljocht. Noch efkes wer nei it ynterfjoe fan van Gaal sjoen. Prachtich. Dy man leaut hieledal yn him sels en hat alle wiisheid yn pacht. Moai dat er sokke minsken binne, foar mij toptillefysje. Sneon wer efkes fuotballe, hoewol de trepankel noch net goed is. 2-0 winne fan Aldehaske joech in goed gefoel.
It wokken fan ferline wike hat ús goed dien. De klaaikeamersfear levert wer in protte ûnderbroekelol op. Daan, ús fêse grinsrjochter joech noch efkes oan dat hij folgend jier ek wer flagget. Ek al ballet er sels net mear, hij wol der graach bijheare. Of soe dat mei alle grinsrjochters sa wêze.

Geen opmerkingen: