maandag 27 mei 2019

Fytse yn Frankryk

Frânsen fytse net, dat kin ik wol fêststelle
nei wer 3 wiken fytse yn Frankryk.
Dat er ek te min fytspaden binne
is it ferhaal fan de hin en it aai.
Moatte der earst mear fytspaden komme
om de Frânsen echt oan it fytsen te krijen?

De Frânsen dogge harren bêst
om mear paden foar fytsers oan te lizzen.
Alle jierren in nij lang ôfstâns paad,
lykas de Rhôneroute, de Velo Francette en de Velodyssee.
Hast oerdreaun feilich soe ik dy neame wolle.

Bûten dy paden binne je as fytsers frij
om alle diken te brûken
útsein de grutte Autodiken.

Hoewol,
wij erfaarden it oars dizze reis.


De Seine oer bij Les Alluvions
sa'n 30 km ten easten fan Le Havre
dat like ús net mooglik,
de A131 giet dêr oer it wetter.

Wij hiene ús der al bij dellein
om 20 km fierder in pont te pakken.

Mar hoe oars wurdt it
doe't wij ûnder de brêge trochfytse
en dêr in fytsboerd stiet, dat nei Les Alluvions wiist
dat oan de oare kant leitWij fytse lâns de tolstekjes
en hoege as fytser de 2  euro 60 net te beteljen.Krekt foarbij de tolpoarte
hâldt it fytspaad op.

De A131 wurdt ynienen de N182.
Wij moatte no op de autodyk fytse


sûnder fytspaad, fytsline of oare beskerming.
1500 meter fytse en flink klimme
mei neist ús foarbij ridende auto's
dy't gelokkich op de brêge net hurder meie as 70 km

In bysûndere erfaring
en wij binne bliid dat it net al te hurd waait.

Geen opmerkingen: