woensdag 29 mei 2019

Fretskuorre


Ik ha neat tsjin ytkafés
ik haw ek neat tsjin Surinaamsk iten
ik haw al hielendal neat tsjin Ken

mar ik haw wol wat tsjin kreten as

"All you can eat"
en
"Onbeperkt eten"

Dat fyn ik neat,
haw ik ek nea wat fûn,
yn in wrâld wêr't gjin tekoart oan iten is
mar wêr't it ferkeard ferdield is.


Geen opmerkingen: