vrijdag 24 mei 2019

De katAl fjouwer dagen thús yn Wommels
en poes hat him noch net sjen litten.

Poes is wyt
en hij komt út de Wâlden.
Dat lêste sis ik der mar efkes bij,
it is dochs in oar slach bist

Skaaimerken:
Hij rint oer dakken
en loert op iepensteande dakruten.
Hij miauket neaen hij mei graach sliepe op in lisfyts

Wij wiene fuort
en hij hat him twa wiken bij buorfrou melden
at it itersbakje klear stie
en dêrnei kaam hij net wer.
Hij like ûnwennich, sei buorman

Underweis nei Parys?
Hij sil ús dochs net neireizge wêze?

Foar poes dit ferske


It stikje klear en it is jûn,
tongersdeitejûn...
wa stiet dêr op de tafel bûten?

ja krekt, de wite poes
werom út Parys

Geen opmerkingen: