dinsdag 5 juni 2018

TraineIt seizoen sit er wer op,
it trainen is wer dien.

Foar it earst sûnt jierren
wer in hiel seizoen training jûn
foar it earst wat âldere jonges

foarhinne oant 11
no oant 15 jier ta

It hat mij best foldien
en dat komt troch de jonges.
wat in prachtich folkje meielkoar
sa't se der tiisdeis en/of tongersdeis swiene

ik fyn it moai te sjen
hoe't yn sa'n groep giet
mei lieders en folgers
mei stillen en "grutbekken"

ik kin allinne mar kompliminten jaan
oan de jonge fan JO15-1 fan SDS/Nijland

Dus fan myn kant:
tige tank jonges, it haw it mei in soad nocht dien
tanksij jim......

Geen opmerkingen: