zondag 10 juni 2018

Rocke en role

It wie de njoggende kear:
it Rock & Roll festival yn Frjentsjer

It is altiten in fleurich en kleurryk  barren
mei middeis mei âlde auto's en muzyk yn de stêd
en jûns in moai festival op it Sjûkelân.


In houten dûnsflier wêr't de perken oars lizze
en de rest fan it hillige fjild
is oerdekt mei platen

in soad rockabilly muzyk
en dêr moat je fan hâlde....

it wie wol gesellich en boppedat
sjogge je oan dizze muzyk
dat it fleurich in fit makket

It wie in pracht gesicht,
dat âlder stel op leeftyd
mei in stoel setten se harren te plak
oan de râne fan de dûnsflier,
de strikjes yn it lange ferware hier

en doe't it koe,
kamen se oerein en
dûnsen se op de rock & roll
fan Elvis Presley 


Boys Named Sue wie der ek,
gelokkich mar
want dy setten in lekker stevich setsje del
mei Johnny Cash muzyk
mei in hearlik elektrysk gitaarke

Geen opmerkingen: