woensdag 22 oktober 2014

Reine

It waar
dêr begjint de dei mei
wekker wurde
de sinne al skinen sjen
of de wyn al gúlen heare
of de rein
dy't tsjin it rút klettert

Pyt harkje
mei ien ear
ek noch in heal ear
wat makket it ek út
at it no wiet is of droech
de wyn noard is of súd
fytse doch ik dochs wol
nei Snits
3 dagen yn de wike
of 4

It sil reine
groue buien
wurde ferwachte
it reint hûnen en katten
it storeint

it is hjerst
it waar is omslein
it wurdt wiet
seit Pyt
seit weeronline
seit it KNMI
seit buirenradar

reinpak mar mei

moandei
moarns droech
middei droech
tiisdei
moarns droech
missdei op trije drippen nei (yn Easte rein ) droech
woansdei
moarns droech
middeis droech

Reine docht it hast nea
sis ik dan
dat is gjin gefoel
dat binne hurde feiten

Sjoch marris op
www.hetregentbijna nooit
hurde feiten
moaie statistiken
sjoch marris nei it oersicht 
fan septimber 2013 oant augustus 2014.

"mazzel" sei der dizze wike immen op twitter
dat wie it miskien ek wol
dizze wike
mar trochstrings
neat gjin mazzel
de moaie wierheid

dus myn goeie rie
fyts wat faker nei it wurk
want jim hoege it net te litten
om de rein.

want reine docht it hast nea.
en at it al reint dan seit Kees van Stijn
#hetismaarwater
Geen opmerkingen: