zaterdag 11 oktober 2014

Poes

Wij hiene 2 poezen.
Wij ha no noch ien.
Alde poes is dea.
Pakesizzer Jelske (2 jier) wie sljocht op âlde poes.
Alde poes mocht Jelske ek graach lije.
Brokjes, molke, in hiel soad aaikes, in krûpke,
Dat krige  âlde poes fan har.
Bij ús bleau it bij brokjes en wat molke
en soms in aaike
Mar âlde poes is dea,
Under de auto
Net skerp mear
Alderdom.

Wiken letter
Jelske komt
Wêr is poes?
"Ik wit net "liich ik
want moat ik dan sizze? dea?
freegje ik mij ôf
Mear in tema foar heit en mem
om te bepraten
at se wat âlder is
tink ik

"Fuort" sis ik der efteroan
om de leagen iets lytser te meitsjen.

Noch wat wiken letter
Jelske komt
"Wêr is poes no"
"Fuort? "seit se der efter oan.
"Komt net wer?"
"Nee, dy komt net wer" sis ik.

Noch wat wiken letter
foarop de fyts bij pake
ik sjoch in  fûgel lizzen
heal yn de berm
Sij sjocht him ek
"Dea?" freget se
"Ja"sis ik, "dea"
"nei de himel" ferstean ik.
"Ja nei de himel" sis ik ferbjustere

"wêr't poes ek is"
wol ik der hast efteroan sizze
ik doch it net

Folgjende kear at se wer freget
wêr't poes is
kin ik it gewoan sizze
"Poes is dea
en sij is no yn de himel"Geen opmerkingen: