maandag 3 maart 2014

de Held en syn sokken


Sneintemiddei Feyenoord - Ajax wie in opsje
Sneintemiddei nei skipswerf Blom yn Hylpen koe ek
It waard Hylpen
In prachtige lokaasje foar Sult
Sult stiet foar lokaasjeteater.

Wat haw ik my fermakke
Wat in prachtich stik

Rike teksten fan Bonne Stienstra
Geniale fynsten yn de útfiering
Moaie rollen
Machtich toaniel
Prima ferhaal
sfearfolle sankjes fan âlde lieten
Tom en Huck, wa kin se net?
Ik koe se net 
No wol.
Unferjitlik

De útslach Feyenoord- Ajakkus koe myn sin net iens bedjerre.

Geen opmerkingen: