zaterdag 16 oktober 2010

Meisjonge

Ik kaam oan de ein fan de moarn werom fan it fuotbal. Moaie dingen sjoen bij de jeugd. E3 wûn en seker de twadde helte wie goed. Soms woe ik wol dat se allegear in earke yn hiene sadat ik se allegear goed bij de les hâlde koe en se de goeie posysjes yn nimme litte kinne, mei in lytse oanwizing. Hoewol, it binne noch mar E's en de wille stiet foarop.
Se hawwe wûn en ik haw dus in goed sin. Ik kin it wol út sjonge! Dus thús in moaie meisjong CD deryn.
En dat is Joop Visser. Wat ha dy man 40 jier lyn ûnder de namme Jaap Fischer moaie lieten skreaun. De alternative lietskriuwer en sjonger dy't sa it mier hat oan in soad dingen lykas drank, drugs en de kommersje.
Al 40 jier lyn lang binne syn lieten de ienige lieten wêr't ik de tekst hielendal fan kin. Al 40 jier sjong ik dat mei. 40 jier lyn stie ik mei de bandrekorder op myn keamer as in echte protestsjonger mei te sjongen. En no sjong ik Jan Soldaat, Het ei, Twee monniken en De bal as goedsin lieten.

Ik kocht in ei
de melkboer zei
komt zo onder de kip vandaag
ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen
hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer
en namens de ouders smakelijk eten meneer.
Het lag nog warm te leven in mijn hand
ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand
van de pan en kon de geur al ruiken
van dit al te vroeg geremde kuiken.
Toen het ei zei, toen het ei zei
denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken
denk eens dat het je broetje is dat zacht sist in de pan.

Harkje fierder nei dit prachtige liet, wêryn yn 1.52 safolle moaie tekst sit.


Geen opmerkingen: