maandag 4 oktober 2010

De slach

Frysk kampioen pealsitten. Der binne minsken dy't dêr oan meidogge. Der is mooglik ek ien dy't no grutsk omrint en hopet dat hij in bekende Fries wurden is omdat hij de winner wurden is.
Ik soe hast sizze at je dêr oan meidogge dan hawwe je in slach mei de moalpûde hân.
En no't ik it dochs oer in slach ha en oer Warns wêr't sokke idioterij holden wurdt, op ien fan dy selde dagen wurdt ek de slach bij Warns betocht. Yn 1345 wie dêr in flinke striid tusken Hollanders en Friezen.
Troch in lyts protsje minsken wurdt jierliks op 26 septimber de befochten frijheid fan Fryslân betocht. "Leaver dea as slaaf" stie dêr op in grutte stien.
Miskien kin der noch in stien bij lizze. "Leaver dea as foar peal sitte"


Geen opmerkingen: