vrijdag 17 september 2010

Help

Sa'n 45 spilers fan SDS rinne sneon mei de siel ûnder de earm of mei de frou oan de earm yn de stêd. Sij binne de dupe fan de trend fan hjoed de dei: Maklik ôfsizze foar teamsport. Yn dit gefal foar it fuotbaljen. SDS 4, SDS 5 en SDS 6 hoege sneon alle trije net te baljen omdat de tsjinstanners te min spilers ha, omdat se dy spilers oare saken op dat momint wichtiger fine. Dat se harren eigen maten dêrmei dupeare dat skynt harren neat út te meitsjen en dat se skijt hawwe oan tsjinstanners is wol dúdlik. Wij binne no trije sneonen fier yn de kompetysje en dizze trije rekreaasje teams fan SDS hiene meielkoar 9 wedstriden spylje moatten. De teller bliuwt lykwols stean op 4!!!!
Oeverzwaluwen 4, Olde Veste 6, TOP 3, EBC 2 en Oudega 2 steane bij ús no al op de swarte list. En kom net bij ús oan om troch de wike yn te heljen bij it ljocht fan harren ynstallaasje. Wij sitte sneons op fuotbal.
Ferline jier mienden wij (SDS 5) it djiptepunt te hawwen yn in oare kompetysje, mar sa as it no giet foel it ferline jier noch mei. KNVB it wurdt tiid om op te treden tsjin dit gedrach.
Oh ja, de trije SDS teams hawwe noch net ferlern. En dat soe best noch hiel lang sa bliuwe kinne.

Geen opmerkingen: