woensdag 29 september 2010

Felix

At je Felix hjitte dan binne je goed fan de tongriem snijd. Dat tink ik alteast. Want de twa Felixen dy't ik kin, binne dat. Felix Meurders, sit nea om in antwurd ferlegen bij in opponent yn Kassa en Felix Rottenberg wit oer fan alles en noch wat oer te kommen of wit hij it allegear better as elkenien.
Dy lêste Felix wie hjoed in gastsprekker/diskusjelieder op in dei fan Loyalis. It tema wie pensjoen, mar dat liket mij hast ien fan de wurden dy't út de tiid rekket. At de ferhalen fan hjoed wat útkomme dan kin it pensjoen wol ôfskaft wurde want trochwurkje oan 70 jier ta is net útsletten yn de takomst.
Dêrom wie ik bliid dat Felix it foaral hie oer de útdagingen dy't je sykje moatte yn je wurksume libben. Net it feit dat je 20, 30 of 40 jier bij de selde baas wurkje, moat beleanne wurde mar it feit dat je op tiid in oare baan doarre yn te gean. Mei wat ûnsekerheid oer hoe it befalle sil, mar mei de moed om in nije útdaging oan te gean. Ynspirearjende diskusje mei PenO-ers út de oerheid en it ûnderwiis.
Kosten noch muoite wiene sparre om der in moaie middei fan te meitsjen. Prof. dr. ing. Muller út Dútslân die it slotwurd en ik hold it net droech. Wat in geweldige fratsemakker wie dat en de triennen rollen mij lange tiid oer de wangen. In Nederlânske kaberetier mei in dútsk aksint dy't grappen makke oer Nederlanners en foaral dࡳtsers. En dan falt der hiel wat te gnizen.
En de lokaasje: salon boat Jules Vernes. Yn te hieren foar 3260 euro op in middei. Wij binne de haven fan Lemmer mar krekt út west mar wat docht it der ta.
De middei wie wer goed bestege. En de boadskip? Gean net foar de dream mar gean foar it libben.

Geen opmerkingen: