zondag 29 augustus 2010

Undersyk

Soe it sa wêze dat der de lêste jierren wat te folle minsken op skiednis ôf studeare? Soe it sa wêze dat de ûnderwerpen fan in skripsje hast op binne?
Ik tink it hast wol. Ik wurd net goed fan al dy ûnsinnige ûndersiken dy't dien wurde. No wurdt der wer oankundige dat ien of oare Tsaar opgroeven wurdt om te sjen at se noch ûntdekke kinne wêr't er oan dea gien is. Wie it no de pest of wie it al kanker?
No sa wit ik ek noch wol wat te betinken. Miskien dat de ûndersteande minsken opgroeven wurde kinne, sadat ik in ferantwurde antwurd krij op myn fragen.
Fan Jan Jarings Nooitgedacht, de man fan de redensfabryk yn Drylts en dy't ferstoar yn 1920, hie dy echt slappe inkels?
Grutte Pier, wie dy no wol of net homo?
Eise Jeltes Eisinga, hie dy lêst fan staar?
Casper Di Robles, wie dat in siameeske twilling?
It froutsje fan Stavoren wie dat wol in froutsje?

Geen opmerkingen: