vrijdag 27 augustus 2010

Hynstetemmers

Fryslân is net bekend genôch yn Nederlân. Alteast, dat hat ien of oar djoer ûndersyk útwezen. En dus moat der aksje komme. "Fan Fryslân" is it biedwurd. Dy twa wurden moatte der foar soargje dat oer in oantal jierren in nij ûndersyk útwize sil dat it bekendheidspersintaazje mei 10 prosint stegen is en dat de profinsje tefreden werom sjen kin nei de start yn 2010.
Namme bekendheid dat waait je oan neffens mij. At je ien kear de namme hawwe om wat fan reden dan ek, dan kinne je moai lang foarút. Sjoch nei Volendam. Dizze simmer "fytste" ik der trochhinne, mar moast de hiele Dyk rinne omdat hûnderten, miskien wol tûzend toeristen harren fernuveren oer soevenierwinkels en fisksaken. Se wiene kommen foar de boaten en de kleandracht mar dat wie 60 jier ferlyn. Hielendal neat is dêr te sjen, mar Volendam hat wol de namme. De brân fan 2001 hat efkes foar in impuls soarge mar dat hie om harren net hoechd.
Frylân hat him ek aardich op de kaart sette dit jier. Ik tink dat dit net meinommen is yn it earder neamde djoere ûndersyk.
"Man leit 4 jier dea yn keamer". Yn Minnertsgea! In doarp yn Fryslân.
"Frou makket 4 poppen dea en bewarret se yn in koffer". Yn Nijbeets! In doarp yn Fryslân.
Nee, dan de gemeente Achtkarspelen. Dy meitsje belied en wolle in begjin meitsje om Fryslân te ûnderskieden fan de rest fan Nederlân. "Paardenstront mag niet meer op weg". It klinkt mij as muzyk yn de earen. Dat fertsjinnet in ferfolch.
It is dochs te gek foar wurden dat in hûnekeuteltsje fan in poedel net op de dyk mei en in 3 kilo stront fan in merje wol? Hynstetemmers dêryn yn de easthoeke fan Fryslân en dat fertsjinnet in ferfolch.

Geen opmerkingen: