zaterdag 27 maart 2010

Fol yn de emoasje

It is net goed om fol mei emoasjes stikjes te skriuwen. It kin mear kwea dan as goed. Dêrom dit stikje skreaun wylst de emoasjes mei dwers troch de kiel spatte. Ik bin lilk, lulk en poer. Op dy freeslike lju fan Ljouwerter Sweltsjes 11 (LS11).
Dy freeslike lju dy't krekt dogge of sitte se op fuotbal. Dy't balje at it harren útkomt. Dy't in tsjinstanner nedich ha mar der leaver sûnder dogge. Dy't it ûnfatsoen ha om sneontemoarn om 10.15 ôf te beljen wylst de tsjinstanner om 10.50 út Easterein wei ôfreizget. Dy lju dy't totaal gjin noarmbesef ha. Dy lju dy't ek op 17 oktober 2009 ôfbellen foar de wedstriid yn Easterein.
En nei de 5 ôflaste wedstriden yn it neijier fan wege te min spilers, en nei de 8 ôflaste wedstriden yn de lange winterperioade en nei de ferline wike ôflaste wedstryd tsjin OuweSyl kin ik fêststelle dat dizze ôflasting mear is as in lieder ferdrage kin. Totaal is it no 16 kear net trochgien.
Asjeblyft tsjinstanners, sis dan gewoan tsjin de fuotbalbûn: wei wolle net fuotbalje tsjin SDS 5. Dan witte wij wer wij oan ta binne. Dit is swier kloaten en swier kut.
En ik kin der fuort wol bij sizze dat alle ynhelwedstriden dy't troch de wike pland wurde, net oan mij bestege binne. Ik sit (miskien is siet wol better) sneons op fuotbal.

Geen opmerkingen: