zondag 14 maart 2010

Domste alvetal

Ron Jans, trainer fan Groningen, rôp yn al syn emoasje nei ôfrin fan in wedstriid wêryn in oantal fan syn spilers tsjin reade kaarten oanrûn, dat hij mooglik de intelligentste trainer fan de Earedyfysje wie, mar seker it domste âlvetal hie.
Gelyk sprongen de fuotbalanalitisi boppe op dy útspraak en fûnen it fan Jans net sa'n intelligente útspraak. Se fûnen it dom.
Tiisdei 23 maart komt Ron Jans nei Easterein om foar de sponsers en klupfan50 leden in lêzing te hâlden. It hoop dat trainer Dick Schuurman, lieders René en Marco der ek binne. En ik rekkenje der dan op dat sij dan freegje: "Beste Ron Jans, hoe geane je om mei it domste alvetal fan de twadde klasse I?"
Ik haw der net bij west yn Nijlân mar ik haw allinne mar heard dat in soad SDS supporters harren djip skamje en mei hiele kromme en kâlde teannen nei hûs gien binne. It domste âlvetal of it âlvetal mei de domste spilers?

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik haw der net bij west yn Nijlân mar ik haw allinne mar heard "dit seit genoch"!!!!!