vrijdag 26 maart 2010

De dei fan...

Sneon is it de dei fan de sliep. Dat stie yn de krante. Wat ik mij der bij foarstelle moat, wit ik net. Ik wol it ek net witte. Je kinne der fan alles bij betinke. Mar dat se de dei fan de sliep no krekt planne yn it wykein dat de klok in oere foarút moat, liket mij net in útslept plan.
Snein is it de dei fan de lisfyts. Dat is tafallich. At ik mij sneon fersliep om mei te dwaan oan de dei fan de sliep kin ik snein de skea ynhelje. Want as lisfytser bin ik wol wend dat myn wize fan fytsen yn ferbân brocht wurdt mei de sliep. "Net yn sliep falle" ropt men mij regelmjittich ta. Of "krijst net lêst fan de nekke, sit dat wol goed, kinst wol wat sjen, is it net gefaarlik, sjogge se dij wol, is dat handich sa ding".
Myn antwurden: nee, nee, ja, ja,nee, ja, ja.
En nije wike is der al wer in dei fan iets. Woansdei is it de dei fan fytsneidynwurkta. Ek dat is in makkie. Ik ha wurk, ik ha in lisfyts, se ferwachtsje mij woansdei en it is droech of it reint of it waait. Mar fytse sil ik krekt as dy oare 40 * 4 dagen dat ik nei Snits fyts.Geen opmerkingen: