zondag 25 januari 2009

Tommy

Tommy is it ferhaal fan de Who. It ferhaal fan de jonge dit wat heard hie (in skot) en wat sjoen hie (in deade man). En hij hie it net sjen en heare mochten. Tommy dy't de opdracht krige om dôf en blyn te wêzen. It ferhaal skreaun troch Pete Townsend as muzykfilm útkommen yn de begjinjierren 70.
Dy selde Tommy is no wer ta libben brocht troch Di-rect. In rockjûn mei in prachtich ferhaal.
Freedtemoarn earst myn earen útspuitsje litten om freedtejûn yn de Lawei foaral neat te missen. Ik wie fol ferwachting want de muzyk fan Tommy is gewoan super goed. Ik hie yn augustus al kaarten besteld en woe gjin resinsjes ôfwachtsje. Gewoan der sels wat fan fine. Wie wol bliid dat alle kranten skreaunen dat it in wier rockfeest wie. Ik haw echt genoaten fan de muzyk. It swingde oan alle kanten en de teksten fan Jan Rot wiene prima, hoewol dat mij net folle útmakke. In hearlike jûn wêr't je net bijsitte bliuwe koene. In echte oanrieder, mar helaas net mear yn Fryslân.
Hjirûnder twa filmkes fan Tommy, sa't it yn rockfoarm klinkt fan the Who en Tommy sa't it ek klinke kin: in studio opname fan Di-rect. Want helaas der binne noch gjin goeie DVD opnames.
Geen opmerkingen: