dinsdag 17 februari 2009

Oertraind

Wij kinne allegear de tiden fan Schenk en Verkerk noch yn it sin krije. Of better sein de tiden fan Ard en Keessie. Sij koene ferrekte hurd ride. De ien titel nei de oare. Neffens mij hiene sij beide in baan neist it riden. Simmers draafden se wat of fuotballen se bij Puttershoek 3 of Beemster 7 en se hiene fansels gewoan in baan.
Yn oktober begongen se oan it iis te tinken en dan nei wat wiken training gie it los. It Nederlandske kampioenskip, de Deventer Cup, it EK en it WK. Dan wie it ein febrewaris en dan wie it al wer dien. De redens kamen yn it fet en kamen der oktober werút.
Yn dizze tiid giet is gâns oars. It iene seizoen is noch net dien of se binne al wer mei skema's en tarissingen dwaande foar it nije seizoen. Krekt noch tiid om tusken troch in wykje fakânsje te hâlden, mar foaral de trainingen troch gean litte. Krêft trainingen of wie Verbeek de trainer!!. En dan begjint nei in simmer hurdtarine yn de bergen, in hjerst mei ûntberingen op hichte, de winter. Wurch, deawurch. Van Deutekom. Net mear yn steat in goeie tiid te riden. Twa sekonden langsumer as oars op de 1500 meter. Oertraind.
Folgend seizoen gewoan wer lekker yn oktober begjinne soe ik sizze.

Geen opmerkingen: