woensdag 24 september 2008

In minut stilte

4 maaie dat wie yn myn belibbing in bysûndere dei. Dan moasten je in skoftke stil wêze. En dat diene je ek. Yn myn byld fan earder sjoch ik in bus en wat autos stilstean op de dyk en wij leine as jonges op de Terp te wachtsjen tidens it fuotbaljen. At de klok begûn te lieden koe it wer los. En mei in befrijingsdei der efteroan hiene wij donders goed yn de gaten wêrom je dat diene.
In minút stil wêze en efkes je tinzen gean litte, je emoasje komme litte is net ferkeard.
En dêr stean ik kommende sneon dan, op it fjild fan Menaam mei SDS 5 en myn emoasjes wolle mar net loskomme en ik sit mar te prakkesearjen foar wa is dizze minút stilte ek al wer.
Ik wit net wa't soks betinkt, mar om alle fuotballers fan it Noarden op te roppen om stil te wêze foar immen dêr't 99.9 % fan de fuotballers noch nea fan heard hat, giet mij te fier.
En dan kin it best de stille krêft west ha efter in sûne KNVB distrikt Noard, it tsjinnet gjin inkel doel om dêr in minút bij stil te stean, krekt foarôfgeand oan al dy 14.30 oere wedstriden.
Stil kin ik wol wêze bij Simon en Garfunkel

Geen opmerkingen: