woensdag 4 februari 2015

Winter fytstochtje


4  febrewaris
in winterdei sûnder froast
mei in hearlike sinne.


lizze op de fyts:

snein gjin winter 11 stêden tocht foar mij
200 is te fier
hjoed de 13 lytsedoarpen-buorskippentocht
32 km moai genôh
Iens

Weakens
Littens
Wieuwens
Skrins
Hinnaard
Itens
Rien
Greate Wierum
Reahûs
de Kliuw
Hartwert
Burchwert


Geen opmerkingen: