zondag 18 december 2011

Sneon 17 desimber

Dizze dei dy't om 8.00 begjint yn fûgelflecht.

It AD: begjint mij hieltyd minder te befallen. Tefolle sensaasjeferhalen en te folle siden sjonijs. Foar de sport, de kollums en de stripfiguren wol wat djoer. Binnenkoart mar wer ris opsizze, want wij krije úteinlik ek in resesje.

Pearl Jam: Tsjin tsienen ynlogge op Ticketservice mei de tillefoan yn de oanslach om kaarten foar it konsert fan Pearl Jam te besetten yn de Ziggo Dome yn Amsterdam yn juny 2012. Foar tsienen al yn in wachtrige en de tekst om 10.00 oere "wij hebben het maximum van de wachtrij bereikt, probeer het over een paar minuten nogmaals " jout net folle hoop. Mar dan ynienen om 8 minuten oer tsienen skrik ik op fan de fraach hokker kaarten ik ha wol: 4 steanplakken dus en ik wit noch net foar wa, útsein mij sels.
Yn it kertier binne de 15.000 kaarten fuort. Om 10.30 meldt de earste him al bij mij: at it stean plakken binnen dan.... Moai toch; bij Willem en Richt en Lolke komme se goed te plak.

SDS: Om it gemis fan bûtenfuotbal wat te kompensearjen nei de sporthal yn Easterein. De D's hawwe harren toernooi. Meardere jonges dy't ik earder traind ha yn de E's dogge mei. Moai om te sjen. En dat der neist al dy Fean, Ajax en Barcelona sjurtsjes ek al wer immen yn in Feyenoord sjurtsje omdraaft, makket myn sneontemoarn noch better at dy al wie.

Passend Underwiis: Nochris de stikken troch fan it ministearje oer it passend ûnderwiis en de gefolgen foar ús skoalle op termyn. It is dan wol wurk, mar it lêst thús no ien kear better. En seker mei de top 1000 alle tiden op de efter- en soms op de foargrûn.

In naam der wet: In tige nijsgjirrich boek fan Joop van Riessen oer syn 40 jierrige karriere bij de plysje yn Amsterdam. Wat in fasinearjend byld jout dat boek: Oer de heroine , de gaos op de Wallen, korrupsje bij de plysje (in bytsje ynteger bestiet net), de Italiaanske maffia, de Sjinezen, de Joegoslaven, het IRT drama, de provo's, de kraak beweging, de Bylmerramp , de taksioarloch, de Marokkaanse rellen en it bestriden fan it wyldpisjen.
En foar dat lêste krij ik suver wat sympaty nei it lêzen fan it ferhaal der efter.
Lange tiid waard der hast net hanthavene yn de stêd. Alles waard mar dien. Men is doe fanút in fysje begong mei wat lytsere "dingen" oan te pakken om sjen te litten dat der wol hanthavene wurdt. Iets wat in soad minsken yn it begjin rekket en sjogge. Fytse troch read ljocht en sûnder ljocht en it wyldpisjen wat yn de hiele binnenstêd normaal wie.

En tuskentroch haw ik de LC noch lêzen (gau út), de folder fan Poiesz trochsjoen(foar de krystdagen Hertog Jan yn de reklame), in attinsje fan SDS mei krystkaart wêr't ik sels ek noch opstean (hoe siet it ek al wer mei portretrjocht!), Computers Easy lêzen (nea te âld om te learen), post bij de soan brocht (al hast 5 jier de doar út), snert fan it korps iten, de fryske top 100 op tv sjoen mei ien each, sadat van Tuinen bûten byld bleau en as gefolch dêrfan ek noch stimd.
1. Janna Eijer, mei " 1 Klap" dat hie ik har ferline jier al tasein, doe't se dat prachtige liet noch net iens skreaun hie.
2. Tet Rozendal, hat in hearlike stim, moaie lieten en at it moat kin se dy ek noch fan de pine é holle ôfhelje.
3. Sielesiik fan Reboelje, dat bliuwt myn favoryt mar ik lit de froulju dizze kear foargean en boppedat is dat liet gjin bedriging foar de top
4. Doede Bleeker, Myn eiland, om dat sa'n hearlik nûmer mei gefoel is en it sjen lit dat Doede folle mear yn syn mars hat as switsokkelieten
5. Sytse van der Werf: Jan Schotanus, in moaie tekst en ien fan de earste fryske lieten dy't ik yn de buert fan 1975 hearde en leuk fûn.

En ta beslút in stikje skriuwe foardat ik Studio Sport sjen gean.Geen opmerkingen: