maandag 26 december 2011

Kaarten


It reint wer kaarten dizze dagen foar Kryst. Goed bedoeld en foaral mei trochgean soe ik sizze. Is goed foar de postsegel- en de kaartenyndustry. It giet yn safolle sektoaren al sa min, lit ús dizze Krystkaartengekte yn stân hâlde.
Dy postboades sille der oars oertinke. Sij sjouwe en rinne harren in breuk om karren en tassen fol kaarten rûn te bringen. En dat allegear krekt foar de Krystdagen.
Utteld lizze se de twa dagen op de bank en kinne gjin kaart mear sjen. Bij de krystbeam dogge se enerzgje op foar de lêste dagen fan it jier, want ek dan binne der wer in protte kaarten dy't it net oer de krystdagen hawwe mar oer it nije jier. Lokkich nijjier en de beste winsken.
Tusken al dy krystkaarten dy't wij krigen dit jier, wúrfoar tige tank, siet ien bijsûndere Krystkaart.
Fan Berber út Vietnam. Mei soarch útsocht. Fytsers. Mei in toeristyske lading foarop.
En nettsjinsteande it feit dat de kaart út it no fredige Vietnam komme moast, hij wie wol op tiid. Foar de Krystdagen.

Bij Vietnam tink ik as earste oan de Vietnam oarloch. Net frjemd want dat behearske yn myn jeugd de bûtenlânske polityk en troch de muzyk, want de anti oarloach muzyk út dy tiid stie mij net tsjin.


Geen opmerkingen: