dinsdag 21 december 2010

Sliepe

"Slaap kindje slaap" skynt it liet te wêzen om bern yn sliep falle te litten. It is mij nea opfallen at ús bern net sliepe koene. Je koene prate as in abbekaat, sjonge as in klyster en telle as in bankier, at de bern it sliepen net yn de sin hawwe, holp neat.
In ûndersyk hat útwezen dat dochs dit sliepferske noch aliten it best wurket bij bern.
Bij folwûksenen stiet Nights in white satin fan the Moody Blues op ien. De folsleine top 10 sjocht der sa út neffens in ûndersyk.

The Moody Blues - Nights in white satin 16,9%
ABBA - I have a dream 13,9%
Paul de Leeuw en Andre Hazes - Droomland 12,5%
Guus Meeuwis - Het is een nacht 10,4%
Marco Borsato - Dromen zijn bedrog 9,9%
Supertramp – Dreamer 9,7%
Reinhard Mey - Gute Nacht Freunde 9,2%
Boudewijn de Groot – Avond 8,6%
Mama’s en the Papa’s - Dream a little dream of me 8,2%
Dinand Woesthof - Dreamer (Gussie's Song) 8,2%

Ik leau der neat fan. Dikke flaue kul. It komt der op del dat wannear it "dream" of "nacht" yn de titel stiet dat soks in garansje wêze soe om yn sliep te fallen.
En dat Reinhard Mey der ien stiet mei Gute nacht freude fyn ik in belediging. Ik hear dat liet hast alle jûnen en hear it hielendal út. Ik begjin te slûgjen at der in poilitikus oan it wurd komt yn "Met het oog op morgen". It ûntwikende lange antwurd op de earste fraach fan Clary Polak is foar mij genôch om yn sliep te kommen. Yn in hiele djippe sliep. Nee, ik haw gjin lietsjes nedich.

Geen opmerkingen: