woensdag 15 december 2010Ik wit net wêrom ik dit stikje bewarre ha. It komt út 1977. Ut myn plakboek. Och yn de tarin nei Kryst kin it fêst gjin kwea. Bij it sykjen nei in tapaslik filmke kaam ik Robert Long tsjin mei Jezus redt. Der stie lykwols bij: niet voor de kleintjes en Godslievenden. No dan lit ik it mar. De diskusje oer it leauwen, de tsjerke en God hat al safolle slachtoffers oplevere. Dat punt gean ik út de wei.


Geen opmerkingen: