zondag 28 februari 2010

Utprebearje

Tryater prebeare freedtejûn it stik Diplodocus Deks út. Yn de sporthal yn Makkum. Ik mocht dêr bij wêze. Dus mei ik der ek wat fan fine.
In akelich lege en foaral kâlde sporthal.
In dreech stik.
Want it wurdt omgekeard spile.
It duorret mij hast te lang, foardat ik it leuk begjin te finen.
Fansels der wurdt geweldich spile, der is in soad beweging en aksje mar ik (en ek oaren) hawwe muoite om it allegear te ferstean.
It binne allegear ropperige en lilke minsken dy't wurden ynslikke en dy't te hurd wolle.
En ik moat alle silen bij sette om it goed te hearen en dan ek noch om it omgekearde ferhaal op te pikken.
It frysk is wer moai, de teksten binne (foar sa fier te ferstean) best genôch mar de humor dy't der yn sit komt net bij it publyk telâne. De taspraak oan de ein is wol hiel lang.
Lauwe reaksjes nei ôfrin.
Miskien moatte je dit stik wol twa kear sjen om nei ôfrin te sizzen, wat in geweldige jûn.
Goeie rie fan mij: gean der wol hinne om it sels te belibjen.

Geen opmerkingen: