maandag 22 februari 2010

Hooligans

Mei hert en siel sjonge. Dat is in keunst. Of krekt net. Sit dat gewoan yn je.
Dy Ingelsen, dy kinne sa prachtich sjonge. Net allinne yn dy geweldige Ingelske bands mar ek bij it fuotbal. De hooligans, mei yn de iene hân harren bierke en hân as in fûst. De power. Of gewoan mei beide hannen yn de bûse. En nije ferskes dy oefenje se efkes op de stoepe foar de kroech. Dêr ha se gjin shantykoarerfaring foar nedich.

Geen opmerkingen: