zondag 11 oktober 2009

Tiid

Wol ynspiraasje mar te min tiid, is de reden dat der net folle aksje op dizze blog is. Mar wylst ik dit skriuw moat ik mij sels gelyk mar wer tsjinsprekke. Gjin tiid hawwe is flauwekul. Gjin tiid der foar meitsje wolle omdat oare dingen wichtiger binne, is it neffens mij. (momintsje: efkes de radio sêfter sette,want fan rap rekket myn kop oerstjoer).
At je it iene dogge kinne je it oare net dwaan. At je op fuotbal sitte, dan is de bedoeling dêrfan dat je sneons of sneins fuotbalje wolle. En tsjintwurdich liket it der op dat foar sommigen dat allegear hiel frijbliuwend is. Want der binne ek oare dingen dy't sa nedich op sneon moatte. Dat je as teamsporter oare dupeare dat wurdt faak net realiseard. Je eigen ploechgenoaten mar ek tsjinstanners. Hearemetyd, want binne der dit seizoen al in soad fuotbalwedstriden ôflast om dat der te min spilers binne.
Team sport is mear as tiid hawwe, it is foaral tiid der foar nimme wolle.
Dus dat der hjir efkes neat bij kaam te stean, hie neat mei tiid te meitsjen. it hie mij sleauwichheid te meitsjen en oare prioriteiten. Kubaard om, Hinnaard om, Spannum om, Tsjom om, allegear rûntsjes dy't mij it meast ynspireare om wer wat te betinken.
Oh ja, juster hie ik samar wer tiid oer: it fuotbaljen tsjin Wardy gie net troch. Krekt, te min spilers. En dat hie oars gau 4 oeren koste. Dy koe ik dus moai brûke om Hinnaard om te gean en dit ferhaaltsje te betinken. En ik beloaf betterskip!!

Geen opmerkingen: