vrijdag 26 juni 2009

Miggen en in vuvuzela

Yn Gaasterlân hawwe se lêst fan miggen. Lêst dat betjut yn dit gefal dat se om je hinne fleane,in freeslik sûzend gelûd meitsje at se mei harren allen binne en dat se soms stekke. Migge spul foardat se stekke, eardopkes en miggespul neidat se stutsen hawwe, binne dan nedich. In gewoane miggeklapper helpt dan net. Fragen fan de FNP yn de rie en in stikken yn de krante binne it gefolch.
Bij it fuotbal yn Súd Afrika ha se lêst fan vuvuselas. Dat binne toeters dy't at der in hiel soad tagelyk oansteane, se it gelûd fan in grutte swerf miggen ha. It sûzet je oan alle kanten en der komt gjin ein oan. It ferfelende is: hjir is neat oan te dwaan. Ja miskien in miggeklapper, mar de fraach is at de ûntfanger fan de klap net in klap werom jout.
At dizze toeters yn Nederlân bij it fuotbale tastien wurde, is it aansens gau dien mei de taskôgers. Je wurde der echt gek fan. Tidens Brazilie Sud Afrika steurde it mij sa dat ik nauweliks genietsje koe fan it oars wol leuke kommentaar fan Frank Snoeks. It publyk heare je net mear (útsein at Booth oan de bal wie).
Dus ynnimme al dy toeters, ferbiede fanôf tiisdei. En moandei dan? Dan op nei Gaasterlân, en ien dei toeterje mei syn allen. Neffens mij wurde dy miggen hartstikke gek fan dat lûd en seker fan it feit dat oaren harren lûd noch better, lûder en irritanter dwaan kinne. En sij sille flechtsje nei de Noardeastpolder en de Iselmar. Of se falle fan ellende allegear dea del. At dat sa is, dan wol ik fan it simmer ek in toeter. Sa no en dan efkes blaze....

Geen opmerkingen: