zondag 21 juni 2009

Helden van de rock

It wykein fan de Wommelser feesten sit der wer op. Ik haw net folle mei sokke feesten. Nei dy freeslike toetermuzyk freedtejûn, dy't je gelokkich bûten de tinte net echt goed heare koene, wie ik bliid dat ik foar sneontejûn in kaart besteld hie foar de Heroes of Rock. Ik wie wat ôfgien of de ynspirearende namme, wat ôfgien op it moaie affysje en de loofjende teksten foarôf. It soe adembenimmend wurde, mei stevich sjongwurk en it nedige gitaargeweld. In gok want it wie it earste optreden die efterôf bliken.
Teater Romein wie net hielendal fol en dat wie spitich, want de groep sette in geweldige rocksjo del , mei fantastische muzyk.
Net ien momint fan de twa oeren dat it ferfeelde, de iene rock hit nei de oare waard de seal yn batst. Allegear nûmers fan bekinde artisten: Van Halen, Guns en Roses, ACDC, Whitesnake, Deep Purple, Alice Cooper, Bon Jovi en Iron Maiden.
In stel goeie muzikanten dy't harren foar dizze gelegenheid Heroes of Rock neame en dy't nei it eardere Pink Floyd Projekt sjen litte dat je mei in tema iets moais delsette kinne. In tip foar de sealhâlders, dy't wat oars wolle as Top 40.
Yn augustus op it Dicky Woodstockfestifal yn Stienwyk en yn Aldeboarn.

Geen opmerkingen: